Engineering and Construction Company
     
     
2013-03-14 01:12:440

شركت گیلبان در نظر دارد از دارندگان مدرك ليسانس و بالاتر در رشته عمران و گرايش هاي آن جهت اجرا و نظارت بر پروژه هاي خود در سطح كشور دعوت به همكاري مي نمايد . لطفا فایل پیوستی را دانلود و فرم تکمیل شده خود را به آدرس زير ايميل فرمائيد .

info[at]gilban[dot]org

دانلود فایل پیوستی